Yeni Resmi Yazışma Yönetmeliği Semineri


Fakültemiz idari personelinin Hizmet içi Seminerleri vasıtasıyla bilgilenme ve uygulama alanlarında kendilerini geliştirme maksadıyla "Hizmetiçi ve Mevzuat Eğitim Seminerleri" adıyla seminerler planlanmıştır. 
Bu seminerlerden ilki 29.06.2020 tarihinde yapılmış ve yeni değişikliğe uğrayan "Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" konu edinilmiştir. Bu seminerler vasıtasıyla, Yüksek Öğretimin, Üniversitemizin ve Fakültemizin amaç ve ilkelerini bir bütünlük içinde kavrama ve yorumlamada ortak görüş sağlamak, eğitim ve idari alanlardaki yenilik ve gelişmelerin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak, eğitime ve idari hizmetlere dair yöntem ve teknikleri uygulamada birlik sağlamak, yürütülen faaliyetlere ilişkin bürokrasinin azaltılarak iş ve işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için ve bu yolla fakültemizin gelişimine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.